- Διαφήμιση -

Αυτοδιοικητικές εκλογές: Χωρίς σταυρούς στον δεύτερο γύρο

Πιο εύκο­λη για εκλο­γείς και εμπλε­κό­με­νους (δικα­στι­κούς αντι­προ­σώ­πους, γραμ­μα­τείς και εφο­ρευ­τι­κές επι­τρο­πές) αλλά και πιο γρή­γο­ρη σε ό,τι αφο­ρά την συγκέ­ντρω­ση και μετά­δο­ση των απο­τε­λε­σμά­των, θα είναι η εκλο­γι­κή δια­δι­κα­σία των επα­να­λη­πτι­κών αυτο­διοι­κη­τι­κών εκλο­γών την προ­σε­χή Κυρια­κή 15 Οκτω­βρί­ου 2023…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.