- Διαφήμιση -

ΚΥΣΕΑ για Μεσανατολικό: Με αμείωτη ένταση η φύλαξη των συνόρων

Συνε­δρί­α­σε σήμε­ρα Πέμ­πτη (12/10) το μεση­μέ­ρι υπό τον Πρω­θυ­πουρ­γό Κυριά­κο Μητσο­τά­κη το Κυβερ­νη­τι­κό Συμ­βού­λιο Εθνι­κής Ασφά­λειας (ΚΥΣΕΑ). Ιδιαί­τε­ρη έμφα­ση δίνο­νται στη φύλα­ξη των συνό­ρων, λόγω της κατά­στα­σης στη Μέση Ανατολή…
περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.