- Διαφήμιση -

Γιορτή του Σινεμά: Πότε θα πάμε σινεμά με εισιτήριο 2 ευρώ

Μετά την τερά­στια επι­τυ­χία που γνώ­ρι­σε την περα­σμέ­νη χρο­νιά, η «Γιορ­τή του Σινε­μά» επι­στρέ­φει την Πέμ­πτη 26 Οκτω­βρί­ου, και μας προ­σκα­λεί να δώσου­με και φέτος ραντε­βού στις κινη­μα­το­γρα­φι­κές αίθου­σες όλης της χώρας, για να δού­με όποια ται­νία θέλου­με με την τιμή του εισι­τη­ρί­ου να ορί­ζε­ται και πάλι στα 2 ευρώ σε όλες τις αίθου­σες, για όλες τις προβολές…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.