- Διαφήμιση -

Black Friday — Cyber Monday: Οδηγίες για ασφαλείς online αγορές

Η κατα­κό­ρυ­φη αύξη­ση του δια­δι­κτυα­κού εμπο­ρί­ου κατά την περί­ο­δο μεγά­λων προ­σφο­ρών όπως είναι η Black Friday και η Cyber Monday απαι­τεί ιδιαί­τε­ρη προ­σο­χή από τους κατα­να­λω­τές ‑ιδιαί­τε­ρα από εκεί­νους που δεν είναι εξοι­κειω­μέ­νοι με την τεχνο­λο­γία- καθώς πολ­λοί είναι οι επι­τή­δειοι που ενδε­χο­μέ­νως να προ­σπα­θή­σουν να βάλουν στο στό­χα­στρο όχι μόνο τα χρή­μα­τα αλλά και τα προ­σω­πι­κά τους δεδομένα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο facebook: Το Εμπό­ριο σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.