- Διαφήμιση -

Τεχνική Pomodoro: Πώς θα σε βοηθήσει στη δουλειά σου

Η τεχνι­κή Πομο­ντό­ρο (Pomodoro) είναι μια μέθο­δος δια­χεί­ρι­σης χρό­νου που ανα­πτύ­χθη­κε από τον Φραν­τσέ­σκο Τσι­ρί­λο στα τέλη της δεκα­ε­τί­ας του 1980. Η τεχνι­κή αυτή χρη­σι­μο­ποιεί ένα χρο­νό­με­τρο για να σπά­σει τον χρό­νο εργα­σί­ας σε 25-λεπτα χρο­νι­κά δια­στή­μα­τα που απο­κα­λού­νται «πομο­ντό­ρο» τα οποία με την σει­ρά τους χωρί­ζο­νται με διαλείμματα.

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο facebook: Η Εργα­σία σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.