- Διαφήμιση -

Blue Monday: Γιατί σήμερα είναι η πιο μελαγχολική ημέρα του χρόνου

Αν σήμε­ρα νιώ­θεις μελαγ­χο­λία, κατά­θλι­ψη και γενι­κά δεν έχεις διά­θε­ση… δεν πει­ρά­ζει. Το πρό­βλη­μα ακού­ει στο όνο­μα Blue Monday. Πρό­κει­ται για την πιο κατα­θλι­πτι­κή μέρα του έτους που πέφτει κάθε χρό­νο την τρί­τη Δευ­τέ­ρα του Ιανουαρίου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.