- Διαφήμιση -

ΔΕΔΔΗΕ: Οδηγίες για ασφαλή επανηλεκτροδότηση στις πληγείσες περιοχές

ΔΕΔΔΗΕ ολο­κλη­ρώ­νο­ντας τις εργα­σί­ες απο­κα­τά­στα­σης των ζημιών στο Δίκτυο Μέσης Τάσης των περιο­χών που επλή­γη­σαν από τη σφο­δρή κακο­και­ρία Daniel, εφι­στά την προ­σο­χή σε κατα­να­λω­τές που τα σπί­τια ή τα κατα­στή­μα­τά τους έχουν πλημ­μυ­ρί­σει, να ελέγ­ξουν προ­σε­κτι­κά την ορθή και ασφα­λή λει­τουρ­γία των εσω­τε­ρι­κών ηλε­κτρι­κών εγκα­τα­στά­σε­ών τους…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.