Μια εντυ­πω­σια­κή απο­στο­λή με σκο­πό την, για πρώ­τη φορά, επί­τευ­ξη τηλε­πι­κοι­νω­νιών σε τερά­στιες απο­στά­σεις, όχι μέσω ραδιο­κυ­μά­των, όπως γίνε­ται σήμε­ρα, αλλά με τη νέα τεχνο­λο­γία του οπτι­κού λέι­ζερ, ετοι­μά­ζει η NASA σε συνερ­γα­σία με τον Ευρω­παϊ­κό Οργα­νι­σμό Δια­στή­μα­τος (ESA)…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ