- Διαφήμιση -

Economist: «Κατεπείγον πρόβλημα» για την Ελλάδα το δημογραφικό — Οι λύσεις που προτείνονται

Για την Ελλά­δα το δημο­γρα­φι­κό είναι «κατε­πεί­γον πρό­βλη­μα» για­τί παρου­σιά­ζει τις αδυ­να­μί­ες της ΕΕ αλλά σε μεγα­λύ­τε­ρο βαθ­μό, τονί­στη­κε στο συνέ­δριο του Economist στην ενό­τη­τα «Δια­χεί­ρι­ση του δημο­γρα­φι­κού επεί­γο­ντος : Τα επό­με­να βήμα­τα για την Ευρώπη»…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.