- Διαφήμιση -

ΕΟΠΥΥ: Προσοχή σε παραπλανητικά sms, που ζητούν τραπεζικούς λογαριασμούς

Την προ­σο­χή των ασφα­λι­σμέ­νων σε παρα­πλα­νη­τι­κά sms, με τα οποία ζητού­νται προ­σω­πι­κά στοι­χεία, όπως ο τρα­πε­ζι­κός λογα­ρια­σμός, εφι­στά η διοί­κη­ση του ΕΟΠΥΥ

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.