- Διαφήμιση -

Κουμαρα : Η τροφή που μπορεί να σώσει τη ζωή σας

Το κού­μα­ρο είναι ο καρ­πός του φυτού κου­μα­ριά, το οποίο ανή­κει στην οικο­γέ­νεια των ερι­κοει­δών. Είναι ένα αει­θα­λές φυτό που ευδο­κι­μεί σε ξηρές και πετρώ­δεις περιο­χές, κυρί­ως στην Μεσό­γειο. Οι καρ­ποί της κου­μα­ριάς είναι σφαι­ρι­κοί, με διά­με­τρο περί­που 2–3 cm. Το χρώ­μα τους είναι αρχι­κά πρά­σι­νο, αλλά όταν ωρι­μά­σουν γίνο­νται κόκ­κι­να. Η γεύ­ση τους είναι γλυ­κιά, με ελα­φρώς ξυλώ­δη επίγευση…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.