- Διαφήμιση -

Έρχεται νέος ΚΟΚ με τρία σημεία – φωτιά

Με τρία σημεία – φωτιά που ανα­μέ­νε­ται να προ­κα­λέ­σουν έντο­νες συζη­τή­σεις, πρό­κει­ται σύντο­μα να τεθεί σε δημό­σια δια­βού­λευ­ση ο νέος Κώδι­κας Οδι­κής Κυκλο­φο­ρί­ας (ΚΟΚ) που έχει ετοι­μά­σει το υπουρ­γείο Υπο­δο­μών και Μεταφορών…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.