- Διαφήμιση -

Έρχονται αυστηρές ποινές για το λαθρεμπόριο καυσίμων – «Θα κλείνει για δύο χρόνια το πρατήριο»

Αυστη­ρό μήνυ­μα εκ μέρους της κυβέρ­νη­σης προς όσους κάνουν λαθρε­μπό­ριο καυ­σί­μων έστει­λε ο υπουρ­γός Επι­κρα­τεί­ας, Άκης Σκέρ­τσος, τονί­ζο­ντας ότι πρέ­πει να γίνουν ακό­μα πιο μεγά­λες οι ποινές…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.