- Διαφήμιση -

Υπουργείο Ανάπτυξης: Σε 598 κωδικούς προϊόντων η «Μόνιμη Μείωση Τιμής»

Σε 598 κωδι­κούς προ­ϊ­ό­ντων οι τιμές θα είναι μειω­μέ­νες κατά του­λά­χι­στον 5% για έξι μήνες. Αυτό ανα­φέ­ρουν πηγές του υπουρ­γεί­ου Ανά­πτυ­ξης σχο­λιά­ζο­ντας την πορεία εφαρ­μο­γής της πρω­το­βου­λί­ας «Μόνι­μη Μεί­ω­ση Τιμής»…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.