- Διαφήμιση -

Τιμολόγιο «ΓΑΙΑ»: Μέχρι 26 Ιουνίου οι αιτήσεις από τους κατόχους συνδέσεων αγροτικού ρεύματος

Μέχρι και την 26η Ιου­νί­ου 2024 μπο­ρούν οι κάτο­χοι συν­δέ­σε­ων αγρο­τι­κού ρεύ­μα­τος να υπο­βάλ­λουν τις αιτή­σεις τους στον συνερ­γα­ζό­με­νο πάρο­χο για το τιμο­λό­γιο «ΓΑΙΑ», με το οποίο απο­κτούν πρό­σβα­ση σε χαμη­λές τιμές ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας, μακρο­πρό­θε­σμα, για χρο­νι­κό διά­στη­μα 10 ετών (2+8)…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.