- Διαφήμιση -

Σαν σήμερα 22 Μαΐου – 61 χρόνια από την ενέδρα θανάτου στον Γρηγόρη Λαμπράκη

Σαν σήμε­ρα, 22 Μαΐ­ου του 1963, γρά­φε­ται μια μαύ­ρη σελί­δα στην ιστο­ρία της δημο­κρα­τί­ας στην Ελλά­δα και το παρα­κρά­τος σημειώ­νει μία νίκη ενά­ντια στη δημο­κρα­τία: Ο βου­λευ­τής της ΕΔΑ και ειρη­νι­στής, Γρη­γό­ρης Λαμπρά­κης, πέφτει θύμα μιας καλο­σχε­δια­σμέ­νης δολο­φο­νι­κής ενέ­δρας που είχε στη­θεί από το παρακράτος…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.