- Διαφήμιση -

Στέγαση: Τα ακριβά ενοίκια κάνουν δημοφιλή τη συγκατοίκηση και στην Ελλάδα

Την αυξα­νό­με­νη τάση της συγκα­τοί­κη­σης στην Ελλά­δα υπο­γραμ­μί­ζει μια πρό­σφα­τη έρευ­να που διε­ξή­χθη από το MyRoomie, αντι­κα­το­πτρί­ζο­ντας ένα ευρύ­τε­ρο ευρω­παϊ­κό κίνη­μα προς κοι­νούς χώρους δια­βί­ω­σης που καθο­δη­γεί­ται από οικο­νο­μι­κούς παρά­γο­ντες και τα κοι­νω­νι­κά οφέ­λη της συγκατοίκησης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.