- Διαφήμιση -

Προχωρούν οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες για πάνω από 1.200 παραχωρήσεις σε παραλίες

Σε πλή­ρη εξέ­λι­ξη βρί­σκε­ται η εφαρ­μο­γή του προ­σφά­τως ψηφι­σθέ­ντος νόμου που αφο­ρά στην παρα­χώ­ρη­ση απλής χρή­σης αιγια­λού και παραλίας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες  εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.