- Διαφήμιση -

Ερυθρός Σταυρός: Συγκεντρώνει βοήθεια για τους κατοίκους της Θεσσαλίας

Ο Ελλη­νι­κός Ερυ­θρός Σταυ­ρός ανα­κοί­νω­σε πως συγκε­ντρώ­νει ανθρω­πι­στι­κή βοή­θεια για τους κατοί­κους της Θεσ­σα­λί­ας που χρή­ζουν βοή­θειας εξαι­τί­ας των πλημμυρών…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.