- Διαφήμιση -

Φθινοπωρινή ισημερία: Αύριο 23/9 ξεκινά το φθινόπωρο

Στην ιση­με­ρία, η νύχτα και η ημέ­ρα έχουν σχε­δόν την ίδια διάρ­κεια. Στη συνέ­χεια, στο βόρειο ημι­σφαί­ριο η ημέ­ρα θα μικραί­νει και η νύχτα θα μεγα­λώ­νει, ώσπου η τελευ­ταία θα φθά­σει στο ζενίθ της στο χει­με­ρι­νό ηλιο­στά­σιο του Δεκεμ­βρί­ου. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, στην Αθή­να η «ισό­τη­τα» ημέ­ρας και νύχτας θα συμ­βεί λίγες ημέ­ρες αργό­τε­ρα, καθώς την ίδια την ημέ­ρα της φθι­νο­πω­ρι­νής ιση­με­ρί­ας η ίση ημέ­ρα-νύχτα συμ­βαί­νει μόνο στους τόπους που βρί­σκο­νται ακρι­βώς πάνω στον γήι­νο ισημερινό.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.