- Διαφήμιση -

ΑΣΕΠ: Άρχισε από σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για 3.720 μόνιμες θέσεις σε νοσοκομεία

Οι υπο­ψή­φιοι πρέ­πει να συμπλη­ρώ­σουν και να υπο­βά­λουν ηλε­κτρο­νι­κή αίτη­ση συμ­με­το­χής στην ιστο­σε­λί­δα του ΑΣΕΠ, (www.asep.gr) έως τη Δευ­τέ­ρα 10 Οκτω­βρί­ου και ώρα 14:00.

Τα απα­ραί­τη­τα, κατά περί­πτω­ση, δικαιο­λο­γη­τι­κά με τα οποία, απο­δει­κνύ­ο­νται τα προ­σό­ντα, κρι­τή­ρια ή ιδιό­τη­τες που επι­κα­λού­νται οι υπο­ψή­φιοι με την αίτη­ση συμ­με­το­χής τους, θα υποβληθούν…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.