- Διαφήμιση -

Φθηνότερα κατά 16% τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος για τον Φεβρουάριο

Σε μειώ­σεις προ­χώ­ρη­σαν οι πάρο­χοι ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας στα ειδι­κά ή πρά­σι­να τιμο­λό­για κατά τον μήνα Φεβρουά­ριο. Σύμ­φω­να με τα τιμο­λό­για που έχει αναρ­τή­σει στην ιστο­σε­λί­δα της η Ρυθ­μι­στι­κή Αρχή Απο­βλή­των Ενέρ­γειας και Υδάτων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.