- Διαφήμιση -

Στενή: Ένα oνειρεμένο χωριό στους πρόποδες του Δίρφυ

Πρό­κει­ται για ένα από τα πιο γρα­φι­κά και δημο­φι­λή χωριά της Εύβοιας το οποίο έχει ξεχω­ρί­σει χάρη στην απα­ρά­μιλ­λη φυσι­κή ομορ­φιά του. Το κατά­φυ­το τοπίο της Στε­νής με τα πλα­τά­νια και τα τρε­χού­με­να νερά έχει ανα­δει­χθεί μάλι­στα σε έναν εγχώ­ριο παρά­δει­σο για τους φυσιο­λά­τρεις εκδρομείς…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.