- Διαφήμιση -

Ποιός ο ρόλος των εκπαιδευτικών απέναντι στην βία των ανηλίκων;

Πώς έχει εξε­λι­χθεί το φαι­νό­με­νο της βίας μετα­ξύ ανη­λί­κων, ειδι­κά μετά την παν­δη­μία; Ποιος είναι ο ρόλος του σχο­λεί­ου, της οικο­γέ­νειας και της Πολι­τεί­ας στην πρό­λη­ψη και αντι­με­τώ­πι­ση του φαινομένου;…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.