- Διαφήμιση -

Η Ελλάδα γίνεται η 35η χώρα που συμμετέχει στις διαστημικές συμφωνίες Artemis

Η Ελλά­δα έγι­νε η 35η χώρα που υπέ­γρα­ψε τις Δια­στη­μι­κές Συμ­φω­νί­ες ‘Αρτε­μις. Ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Γεώρ­γιος Γερα­πε­τρί­της υπέ­γρα­ψε τις συμ­φω­νί­ες στη διάρ­κεια του πέμ­πτου γύρου Στρα­τη­γι­κού Δια­λό­γου ΗΠΑ-Ελλά­δας, που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε την Παρα­σκευή στην Ουάσιγκτον…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.