- Διαφήμιση -

Έκθεση με ελληνικούς αργαλειούς και υφαντά στο Ελληνικό Μουσείο της Αδελαΐδας

Έως τις 25 Φεβρουα­ρί­ου θα διαρ­κέ­σει η έκθε­ση «Αργα­λειοί της Ελλά­δας – Looms of Greece », η οποία παρου­σιά­ζε­ται στο Ελλη­νι­κό Μου­σείο Αδε­λα­ΐ­δας και μετα­ξύ άλλων φιλο­ξε­νεί έναν καθι­στό αργα­λειό που έφτα­σε στην Αυστρα­λία από την Κρή­τη, το 1950…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.