- Διαφήμιση -

Σαν Σήμερα: 10 Φεβρουαρίου 1947 – Υπογράφεται η συμφωνία για την προσάρτηση των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα

Τα Δωδε­κά­νη­σα, από αρχαιο­τά­των χρό­νων, είναι συν­δε­δε­μέ­να με τον Ελλη­νι­σμό και η 10η Φεβρουα­ρί­ου απο­τε­λεί ημέ­ρα ορό­ση­μο για την Ελλά­δα, καθώς υπε­γρά­φη η συμ­φω­νία προ­σάρ­τη­σής τους στη χώρα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.