- Διαφήμιση -

Η ιστορία της Ελληνικής γλώσσας μέσα από τα μάτια του Francisco Rodriguez Adrados

«Η άμε­ση ή έμμε­ση επί­δρα­ση του αλφα­βή­του της ελλη­νι­κής, του λεξι­λο­γί­ου της, του συντα­κτι­κού της και της λογο­τε­χνί­ας της ήταν και είναι τερά­στια» γρά­φει ο κ. Αδρά­δος στον πρό­λο­γο του βιβλί­ου του, μια επί­δρα­ση που, όπως λέει, είχε απο­τέ­λε­σμα «οι δικές μας γλώσ­σες να είναι σήμε­ρα ένα είδος ημιελ­λη­νι­κών ή κρυπτοελληνικών»…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.