- Διαφήμιση -

Ηλεκτρονικούς υπολογιστές δώρισε το Εφετείο της Αθήνας σε σχολεία της περιφέρειας

Σε μία κίνη­ση ιδιαί­τε­ρου συμ­βο­λι­σμού από την πλευ­ρά της δικαιο­σύ­νης,  το Τρι­με­λές Συμ­βού­λιο Διεύ­θυν­σης του Εφε­τεί­ου της Αθή­νας προ­χώ­ρη­σε στην δωρεά εννέα ηλε­κτρο­νι­κών υπο­λο­γι­στών σε σχο­λεία της Περι­φέ­ρειας, με στό­χο την ενί­σχυ­ση της διδα­σκα­λί­ας του μαθή­μα­τος της Πληροφορικής…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.