- Διαφήμιση -

Κακοκαιρία «Daniel»: Ακυρώνονται τα ραντεβού με δημόσιες υπηρεσίες σε Μαγνησία και Σποράδες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων

Ακυ­ρώ­νο­νται τα ραντε­βού με δημό­σιες υπη­ρε­σί­ες που η λει­τουρ­γία τους έχει ανα­στα­λεί στην περι­φε­ρεια­κή ενό­τη­τα Μαγνη­σί­ας και Σπο­ρά­δων, εξαι­τί­ας της κακο­και­ρί­ας «Daniel»…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.