- Διαφήμιση -

Κακοκαιρία: Έκτακτη σύσκεψη υπό τον κίνδυνο της επιδείνωσης – Συστάσεις ενόψει έντονων φαινομένων

Έκτα­κτη σύσκε­ψη πραγ­μα­το­ποί­η­σε η Επι­τρο­πή Εκτί­μη­σης Κιν­δύ­νου του υπουρ­γεί­ου Κλι­μα­τι­κής Κρί­σης και Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας με αντι­κεί­με­νο την επι­δεί­νω­ση του και­ρού, ενώ η γενι­κή γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, απηύ­θυ­νε συστά­σεις προς τους πολί­τες να είναι ιδιαί­τε­ρα προσεκτικοί…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.