- Διαφήμιση -

Κακοκαιρία: Σε ποιες περιοχές θα είναι κλειστά τα σχολεία αύριο σε όλη τη χώρα

Η ψυχρή εισβο­λή που σάρω­σε την βόρεια Ελλά­δα το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο δημιουρ­γώ­ντας προ­βλή­μα­τα στην κυκλο­φο­ρία των οχη­μά­των, δένο­ντας τα πλοία στα λιμά­νια εξαι­τί­ας των θυελ­λω­δών ανέ­μων, προ­κα­λεί και το κλεί­σι­μο αρκε­τών σχο­λι­κών μονά­δων κυρί­ως στην Μακεδονία…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.