- Διαφήμιση -

Καταλήψεις: Οι αποφάσεις των συγκλήτων των Πανεπιστημίων για τις διαδικτυακές εξετάσεις

Συνε­χί­ζο­νται για τέταρ­τη εβδο­μά­δα οι κινη­το­ποι­ή­σεις των φοι­τη­τών με περί­που 150 σχο­λές να τελούν υπό κατά­λη­ψη. Σήμε­ρα, Τετάρ­τη συνε­δρί­α­σαν οι Σύγκλη­τοι των πανε­πι­στη­μί­ων για τον τρό­πο διε­ξα­γω­γής της εξεταστικής…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.