- Διαφήμιση -

Μαρία Καρυστιανού: Καταπέλτης στο Ευρωκοινοβούλιο – «Η κυβέρνηση προσβάλει την μνήμη των θυμάτων στα Τέμπη»

Στην Επι­τρο­πή Ανα­φο­ρών του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου με τη δια­δι­κα­σία του κατε­πεί­γο­ντος συζη­τή­θη­κε η ανα­φο­ρά του Συλ­λό­γου «Τέμπη 2023» για το σιδη­ρο­δρο­μι­κό έγκλη­μα και την επι­χεί­ρη­ση συγκάλυψης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.