- Διαφήμιση -

«MyCoast»: Σωρεία καταγγελιών – Σε ποιες περιοχές οι περισσότερες

Σωρεία καταγ­γε­λιών έχουν κατα­τε­θεί στην πλατ­φόρ­μα «myCoast»  για παρα­βιά­σεις στις παρα­λί­ες σε ολό­κλη­ρη την ελλη­νι­κή επι­κρά­τεια κυρί­ως για παρά­νο­μη τοπο­θέ­τη­ση ομπρε­λών και καθισμάτων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.