- Διαφήμιση -

Act for Earth Summit: Επαγρύπνηση για την προστασία της Γης και του περιβάλλοντος

Οι πρα­κτι­κές δια­χεί­ρι­σης του περι­βάλ­λο­ντος, του εδά­φους και των φυσι­κών πόρων ήταν το αντι­κεί­με­νο της συζή­τη­σης στο πάνελ με θέμα τη «Γη», που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σήμε­ρα 5/6 στο πλαί­σιο του «Act for Earth Summit», στο 1ο συνέ­δριο της περι­βαλ­λο­ντι­κής πλατφόρμας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.