- Διαφήμιση -

Αλλαγή στο ωράριο λειτουργίας των Γραφείων Ταυτοτήτων και Διαβατηρίων της ΕΛ.ΑΣ.

Από το Αρχη­γείο της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας ανα­κοι­νώ­θη­κε ότι για την καλύ­τε­ρη εξυ­πη­ρέ­τη­ση των πολι­τών, ενό­ψει των ευρω­ε­κλο­γών, τρο­πο­ποιεί­ται το ωρά­ριο στα γρα­φεία ταυ­το­τή­των και διαβατηρίων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.