- Διαφήμιση -

Πώς θα χρησιμοποιείται ο «Προσωπικός Αριθμός» και από πότε τίθεται σε εφαρμογή

Υπο­χρε­ω­τι­κός για τις συναλ­λα­γές των πολι­τών με τους φορείς του δημο­σί­ου θα είναι πλέ­ον ο «Προ­σω­πι­κός Αριθ­μός» που θα τεθεί σε εφαρ­μο­γή μετά την έγκρι­ση του Συμ­βου­λί­ου της Επικρατείας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.