- Διαφήμιση -

Νέος κύκλος στον τουρισμό — Δυνατότητα κατάταξης αποφοίτων Σχολών Τουριστικής Ανάπτυξης σε ΑΕΙ

Τη δυνα­τό­τη­τα κατά­τα­ξης απο­φοί­των των Ανώ­τε­ρων Σχο­λών Του­ρι­στι­κής Ανά­πτυ­ξης σε Τμή­μα­τα Ανώ­τα­των Εκπαι­δευ­τι­κών Ιδρυ­μά­των με κύριο αντι­κεί­με­νο τις του­ρι­στι­κές σπου­δές, ανα­κοί­νω­σαν τα Υπουρ­γεία Παι­δεί­ας και Τουρισμού…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.