- Διαφήμιση -

Δ. Παπαστεργίου: Έρχεται σε λίγες μέρες ο Προσωπικός Αριθμός Πολίτη

Ο υπουρ­γός Ψηφια­κής Δια­κυ­βέρ­νη­σης εξή­γη­σε πως οι πολί­τες θα μπαί­νουν στην πλατ­φόρ­μα myinfo για να δια­λέ­ξουν τον προ­σω­πι­κό τους αριθ­μό που θα απο­τε­λεί­ται από τρία αριθ­μη­τι­κά ψηφία και το ΑΦΜ τους…
περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ
- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.