- Διαφήμιση -

Ολοκληρώθηκε η πολυεθνική άσκηση «Adrion 2024»

Η ετή­σια πολυ­ε­θνι­κή άσκη­ση «Adrion 2024», διε­ξή­χθη από 16 έως και 20 Ιου­νί­ου, στη θαλάσ­σια περιο­χή του Ιονί­ου Πελάγους…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.