- Διαφήμιση -

ΜΗΝΑΣ ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗΣ: ΣΥΜΠΛΗΓΑΔΕΣ ΑΞΙΩΝ!

ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ και μπο­ρεί­τε να το προ­μη­θευ­τεί­τε από εδώ 👉 https://armosbooks.gr/shop/logotechnia/sympligades-axion/
Βασι­κός χαρα­κτή­ρας του βιβλί­ου είναι ο Κίμω­νας Ζερ­βός, καθη­γη­τής πολι­τι­κής φιλο­σο­φί­ας, ο οποί­ος μέσα από ένα σημεί­ω­μα ενός φοι­τη­τή του, αρχί­ζει έναν αγώ­να για να βρει ένα χαμέ­νο για οχτώ δεκα­ε­τί­ες γράμ­μα, το οποίο ενδέ­χε­ται να αφο­ρά στην «Αλή­θεια» του κόσμου.
Η περι­πέ­τεια του Κίμω­να περ­νά­ει από πολ­λές δοκι­μα­σί­ες και από πολ­λά μέρη της Ευρώ­πης, ξεκι­νώ­ντας και κατα­λή­γο­ντας, όμως, στο Λονδίνο.
Έχεις σκε­φτεί ποτέ πως οι αξί­ες, στις οποί­ες όλοι μας δηλώ­νου­με προ­ση­λω­μέ­νοι, ενδέ­χε­ται να είναι στρε­βλές; Μήπως στο όνο­μα της Ελευ­θε­ρί­ας υιο­θε­τού­με τις πιο ανε­λεύ­θε­ρες πρα­κτι­κές; Μήπως στο όνο­μα της Αγά­πης, συν­θλί­βου­με την Αγά­πη; Μήπως, εν τέλει, στο όνο­μα των «Αξιών» μας συν­θλί­βου­με την καθη­με­ρι­νό­τη­τά μας και άρα τη ζωή μας;
Μήπως δημιουρ­γού­με μόνοι μας τις Συμπλη­γά­δες μας κομ­μα­τιά­ζο­ντας τη ζωή μας καθη­με­ρι­νά, μόνο και μόνο διό­τι εμπι­στευό­μα­στε κατα­σκευα­σμέ­να αφη­γή­μα­τα του κρά­τους, και διό­τι δίνου­με μεγα­λύ­τε­ρη βαρύ­τη­τα στα «θέλω» της κοι­νω­νί­ας από ό,τι στα δικά μας «θέλω»;
Ίσως να έχει έρθει η ώρα να αφή­σου­με στην άκρη το «αόρα­το πρέ­πει» που μας επι­βάλ­λε­ται και να διεκ­δι­κή­σου­με το «ορα­τό θέλω»!
Νιώ­θω πολύ τυχε­ρός που βρέ­θη­καν στον δρό­μο μου άνθρω­ποι που αγά­πη­σαν το βιβλίο, όσο το αγά­πη­σα και εγώ και που εύχο­μαι να το αγα­πή­σει ο καθέ­νας από εσάς που θα το διαβάσει.
Θα ήθε­λα να ευχα­ρι­στή­σω τη Vasw Tsakalou για τις πολ­λές ώρες που αφιέ­ρω­σε στην επι­μέ­λεια του βιβλί­ου, καθώς επί­σης και τον Γιώρ­γος Θ. Χατζη­ια­κώ­βου, τον Loukas Soulos την Nikole Glyka και όλη την οικο­γέ­νεια των εκδό­σε­ων Αρμός για την εμπι­στο­σύ­νη τους στο βιβλίο και την όμορ­φη συνερ­γα­σία μας.
Από το οπι­σθό­φυλ­λο του βιβλίου:
“Ένα «έγκλη­μα» με βαθιά κοι­νω­νι­κές ρίζες…
Ένα απο­κα­λυ­πτι­κό σημεί­ω­μα ενός φοιτητή…
Μια ανα­πά­ντε­χη συνά­ντη­ση που γεφυ­ρώ­νει γενιές…
Ένας λογο­τε­χνι­κός γρίφος-οδηγός…
Ένα γράμ­μα που περι­μέ­νει οχτώ δεκα­ε­τί­ες, για να φανε­ρώ­σει την «Αλή­θεια» στον κόσμο…
Όλα αυτά συν­θέ­τουν τη δια­δρο­μή του καθη­γη­τή, Κίμω­να Ζερ­βού, ο οποί­ος αγω­νί­ζε­ται ενά­ντια σε όλα εκεί­να τα νοση­ρά στοι­χεία που υπάρ­χουν μέσα μας και γύρω μας συν­θλί­βο­ντάς μας καθημερινά.
«Η χει­ρό­τε­ρη μορ­φή κρα­τι­κής βίας είναι η καθη­με­ρι­νό­τη­τα των πολι­τών…» φωνά­ζει ο Κίμω­νας, όταν κανέ­νας δεν θέλει να τον ακούσει.
Ανά­με­σα στις «Συμπλη­γά­δες Αξιών» ο Κίμω­νας καλεί­ται να μην συν­θλι­βεί. Το κλει­δί, για να συμ­βεί αυτό, είναι να μη φοβη­θεί την αλλαγή…
«Μπο­ρεί ο κόσμος να μην θέλει να αλλά­ξει, μα αυτό δεν απο­τε­λεί λόγο που θα αλλά­ξει εμέ­να… Εμέ­να που δέχθη­κα πρώ­τος απ’ όλους να αλλάξω…»
Τι θα συνέ­βαι­νε, αν τελι­κά ο τρό­πος που έχου­με μάθει να ζού­με στη­ρί­ζε­ται σε μια αυθαι­ρε­σία; Και αν τελι­κά είναι όλα ένα ψέμα; Είμα­στε δια­τε­θει­μέ­νοι να επα­να­προσ­διο­ρι­στού­με, για να επα­να­προσ­διο­ρί­σου­με τον κόσμο γύρω μας;”
Οι “Συμπλη­γά­δες Αξιών” μάς αφο­ρούν όλους!

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.