- Διαφήμιση -

Στέφανος Τζουμάκας Σχετικά με το αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών

Από το εκλο­γι­κό απο­τέ­λε­σμα των Ευρω­ε­κλο­γών είναι σαφή κάποια βασι­κά συμπεράσματα:

α) Η εντυ­πω­σια­κή και έντο­νη έκφρα­ση της πολι­τι­κής και κοι­νω­νι­κής δυσα­ρέ­σκειας των πολι­τών με προ­φα­νείς πολι­τι­κές συνέ­πειες τόσο για το κυβερ­νη­τι­κό κόμ­μα όσο και για τα δύο πρώ­τα κόμ­μα­τα της αντιπολίτευσης.

β) Η πρω­το­φα­νής απο­χή από τη συμ­με­το­χή στις κάλ­πες θα έχει επι­πτώ­σεις απο­νο­μι­μο­ποί­η­σης τόσο κυβερ­νη­τι­κών επι­λο­γών όσο και για την περαι­τέ­ρω ύπαρ­ξη ορι­σμέ­νων πολι­τι­κών σχη­μα­τι­σμών στο δημό­σιο βίο της χώρας.

γ) Στη συντρι­πτι­κή ήττα της Ν.Δ., δεν υπάρ­χει εναλ­λα­κτι­κή λύση καθό­τι η κρί­ση ηγε­σί­ας και πολι­τι­κής ανα­ξιο­πι­στί­ας των επό­με­νων δύο κομ­μά­των έγι­νε κατα­φα­νής τόσο την τελευ­ταία περί­ο­δο αλλά και με την απόρ­ρι­ψη που υπέ­στη­σαν στις σημε­ρι­νές εκλογές.

δ)Τα ποσο­στά που έλα­βαν τα  κόμ­μα­τα δεν είναι αντί­στοι­χα των ψήφων των πολι­τών, όταν το 59% απέ­χει με απώ­λειες εκα­το­ντά­δων χιλιά­δων εκλο­γέ­ων για όλα τα κόμματα.

ε) Σε επί­πε­δο ΕΕ χρεια­ζό­μα­στε νέο πολι­τι­κό σχέ­διο για την ομό­σπον­δη Ευρώ­πη, ως ενδιά­με­ση δύνα­μη ειρή­νης και συνερ­γα­σί­ας, απορ­ρί­πτο­ντας το σχέ­διο των ΗΠΑ, για δεύ­τε­ρο ψυχρό πόλεμο.

 

Το Νοέμ­βριο του 2023, απο­χω­ρώ­ντας από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχα ανα­φέ­ρει ότι «Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ακέ­φα­λο πολι­τι­κά σώμα, δεν έχει ηγεσία».

Σήμε­ρα, οι Έλλη­νες πολί­τες, μέσα από τη συμ­με­το­χή τους αλλά και μέσα από τη μη συμ­με­το­χή τους, δήλω­σαν με από­λυ­τη σαφή­νεια ότι «η χώρα είναι ένα ακέ­φα­λο πολι­τι­κά σώμα».

Η απο­χή είναι «πρώ­το κόμ­μα» με δια­φο­ρά. Η τάση αυτή δια­φά­νη­κε ήδη στις πρό­σφα­τες εκλο­γές της Τοπι­κής Αυτο­διοί­κη­σης σε κρί­σι­μες Περι­φέ­ρειες και Δήμους με πολι­τι­κή σημα­σία ευρύ­τε­ρη για τη χώρα και πλέ­ον απο­κτά πρω­το­φα­νή έκτα­ση, ως φαινόμενο.

Η απο­χή μπο­ρεί να αθροί­ζε­ται ως ενιαίο σύνο­λο. Με την απο­χή, τα ποσο­στά μπο­ρεί να  δια­μορ­φώ­νουν δυνά­μεις με ισχύ που δεν αντα­πο­κρί­νο­νται στην πλειο­ψη­φία της κοι­νω­νί­ας, με απο­τέ­λε­σμα να μην έχου­με σαφή έκφρα­ση της πολι­τι­κής πλειο­ψη­φί­ας, εντού­τοις είναι γεγο­νός ότι οι λόγοι που οδη­γούν στην απο­χή δεν είναι οι ίδιοι για όλους.

Είμα­στε αντί­θε­τοι ‑από θέση αρχής- με την απο­χή ωστό­σο κατα­νο­ού­με τη διά­κρι­ση μετα­ξύ αυτών που απέ­χουν από  τις εκλογές .

Η  απο­χή μπο­ρεί γενι­κά να δια­κρι­θεί σε τρεις βασι­κές κατη­γο­ρί­ες. Οι δύο πρώ­τες είναι οι «παρα­δο­σια­κές» μορ­φές απο­χής, δηλα­δή η πλα­σμα­τι­κή απο­χή που οφεί­λε­ται στους μη εκκα­θα­ρι­σμέ­νους εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους καθώς και η απο­χή των συμπο­λι­τών μας, που παρα­δο­σια­κά απέ­χουν από εκλο­γι­κές δια­δι­κα­σί­ες και την πολι­τι­κή ζωή της χώρας συνολικά.

Υπάρ­χει, όμως, και μία τρί­τη, η οποία είναι σαφές ότι στην παρού­σα συγκυ­ρία στη χώρα συνο­λι­κά αλλά και ειδι­κό­τε­ρα στον προ­ο­δευ­τι­κό χώρο λαμ­βά­νει πλέ­ον χαρα­κτη­ρι­στι­κά «χιο­νο­στι­βά­δας». Είναι η απο­χή που εκφρά­ζει σαφή πολι­τι­κή θέση απο­δο­κι­μα­σί­ας των ηγε­σιών των κομ­μά­των και υπο­δη­λώ­νει το βάθε­μα της κρί­σης αξιο­πι­στί­ας και αντι­προ­σώ­πευ­σης του πολι­τι­κού συστή­μα­τος συνολικά.

Είναι απο­τέ­λε­σμα της ήττας της Πολι­τι­κής και της υπο­κα­τά­στα­σης της. Στην Ελλά­δα, υπάρ­χει σοβα­ρή κρί­ση στο επί­πε­δο αυτό, φαι­νό­με­νο που σήμε­ρα απο­τε­λεί πραγ­μα­τι­κό­τη­τα και σε άλλες χώρες της Ε.Ε.

Είναι σαφές και από το απο­τέ­λε­σμα των σημε­ρι­νών Ευρω­ε­κλο­γών ότι οι πολί­τες θεω­ρούν ότι έχουν επι­λο­γές σε κόμ­μα­τα δια­μαρ­τυ­ρί­ας, που στην παρού­σα πολι­τι­κή συγκυ­ρία σε εθνι­κό αλλά και ευρω­παϊ­κό επί­πε­δο έλα­βε κυρί­ως τη μορ­φή του τιμω­ρη­τι­σμού, δια της πρω­το­φα­νούς ενί­σχυ­σης της Ακρο­δε­ξιάς

Είναι επί­σης, όμως σαφές ότι οι πολί­τες δεν έχουν εμπι­στο­σύ­νη και σε προ­ο­δευ­τι­κά κόμ­μα­τα ως εναλ­λα­κτι­κές δια­κυ­βέρ­νη­σης, που να μπο­ρούν να συσπει­ρώ­σουν ευρύ­τε­ρες κοι­νω­νι­κές συμ­μα­χί­ες, στη βάση ενός πολι­τι­κού σχε­δί­ου και να δια­μορ­φώ­σουν πολι­τι­κή και κοι­νω­νι­κή πλειο­ψη­φία για τη χώρα και την ελλη­νι­κή κοινωνία.

Δε θεω­ρού­νται  από τους πολί­τες δυνά­μεις που έχουν λύσεις. Δεν εμπνέ­ουν, δεν πεί­θουν, δεν έχουν αξιο­πι­στία.

Σήμε­ρα ήταν καται­γι­στι­κή η έκφρα­ση κοι­νω­νι­κής δυσα­ρέ­σκειας και εκλο­γι­κής απο­δο­κι­μα­σί­ας στην κυβέρ­νη­ση της ΝΔ και στις πολι­τι­κές της και μάλι­στα σε μία κάλ­πη, όπως αυτή των Ευρω­ε­κλο­γών, που δεν είναι εκλο­γές ανά­δει­ξης δια­κυ­βέρ­νη­σης χώρας.

Ωστό­σο, είναι του­λά­χι­στον εκτός πραγ­μα­τι­κό­τη­τας, ορι­σμέ­νοι να επι­χαί­ρουν, να προ­πα­γαν­δί­ζουν ότι δικαί­ω­σαν είτε πολι­τι­κές πρα­κτι­κές παρω­δί­ας, είτε απο­τυ­χιών στον προ­ο­δευ­τι­κό χώρο, όταν πρό­κει­ται για τη μεγα­λύ­τε­ρη δια­φο­ρά μετα­ξύ πρώ­του ‑σε καθε­στώς μεγά­λης εκλο­γι­κής ήττας- και δεύτερου/τρίτου κόμματος.

Βρί­σκο­νται πλέ­ον και σε εκλο­γι­κή απο­μό­νω­ση για­τί όταν λαμ­βά­νεις σε  Ευρω­ε­κλο­γές 15% ή 13% με 41% συμ­με­το­χή και απώ­λειες εκα­το­ντά­δων χιλιά­δων ψηφο­φό­ρων σε από­λυ­τους αριθ­μούς, σημαί­νει και  πλή­ρη απο­νο­μι­μο­ποί­η­ση ηγε­σί­ας, στε­λε­χών, πολι­τι­κών επι­λο­γών και εκλο­γι­κή συντριβή.

Επι­βε­βαιώ­νε­ται και εκλο­γι­κά ότι πρό­κει­ται για θνη­σι­γε­νή πολι­τι­κά μορ­φώ­μα­τα, που δεν μπο­ρούν να απο­τε­λέ­σουν την εναλ­λα­κτι­κή λύση για τη χώρα και τους πολίτες.

Όσον αφο­ρά σε επί­πε­δο ΕΕ, είναι σαφές ότι χρεια­ζό­μα­στε νέο πολι­τι­κό σχέ­διο για την ομό­σπον­δη Ευρώ­πη, με πολι­τι­κή και κοι­νω­νι­κή συνο­χή, ως ενδιά­με­ση δύνα­μη ειρή­νης και συνερ­γα­σί­ας. Χρεια­ζό­μα­στε την απόρ­ρι­ψη του σχε­δί­ου των ΗΠΑ, για το δεύ­τε­ρο ψυχρό πόλε­μο και την πολι­τι­κή ανα­με­τρή­σε­ων και αθέ­μι­του αντα­γω­νι­σμού του ανα­πτυγ­μέ­νου κόσμου με τις ανα­πτυσ­σό­με­νες χώρες.

Χρεια­ζό­μα­στε Ευρω­παϊ­κά ταμεία ανά­πτυ­ξης και όχι ταμεία για την πολε­μι­κή οικο­νο­μία. Οι λαοί της Ευρώ­πης θέλουν προ­στα­σία των ανα­πτυ­ξια­κών  προ­σπα­θειών και όχι αθέ­μι­τους αντα­γω­νι­σμούς, οικο­νο­μι­κούς και εμπορικούς.

Δεν προη­γεί­ται το εμπό­ριο όπλων αλλά η ευη­με­ρία, η ειρή­νη και οι συνεργασίες.

Στην Ελλά­δα, για να αντι­με­τω­πί­σου­με τη κρί­ση, χρεια­ζό­μα­στε μεγά­λες πρω­το­βου­λί­ες και σε εθνι­κή κλί­μα­τα καθό­τι μια εκτε­τα­μέ­νη παρα­σι­τι­κή τάξη έχει επι­βά­λει την απο­βιο­μη­χά­νι­ση της χώρας και το νεο­φι­λε­λεύ­θε­ρο μοντέ­λο με ασυ­δο­σία, κερ­δο­σκο­πία και απλη­στία, ενώ ένας κύκλος παρα­γό­ντων οργα­νώ­νει την παρα­πλη­ρο­φό­ρη­ση και τη χει­ρα­γώ­γη­ση των πολι­τών καθώς και υπο­κα­τά­στα­ση  της πολι­τι­κής με εκφρα­στές της ανι­κα­νό­τη­τας και της παρακμής.

Επι­διώ­κου­με από σήμε­ρα τη συγκρό­τη­ση νέας προ­ο­δευ­τι­κής παρά­τα­ξης με αρχές, αξί­ες και πολι­τι­κές εναλ­λα­κτι­κής λύσης, με συλ­λο­γι­κή προ­σπά­θεια όλων των προ­ο­δευ­τι­κών και δημο­κρα­τι­κών πολι­τών της χώρας μας, με δημο­κρα­τι­κή αφύ­πνι­σηειλι­κρι­νή συζή­τη­ση και συνερ­γα­σία πολι­τι­κών και κοι­νω­νι­κών δυνά­με­ων για την κοι­νω­νι­κή και οικο­νο­μι­κή ανα­συ­γκρό­τη­ση της χώρας και την εδραί­ω­ση προ­ο­δευ­τι­κών εξε­λί­ξε­ων και επι­τευγ­μά­των και για τη χώρα μας και για την Ευρώπη.

Δια­μορ­φώ­νου­με μια νέα προ­ο­δευ­τι­κή παρά­τα­ξη που να μπο­ρεί να οδη­γή­σει με Δημο­κρα­τία, με κρι­τι­κή και συνερ­γα­σί­ες σε ένα καλύ­τε­ρο μέλ­λον για τη χώρα και τον ελλη­νι­κό λαό.

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.