- Διαφήμιση -

Ο πλανήτης «λιώνει» – Το καλοκαίρι του 2023, το θερμότερο στο βόρειο ημισφαίριο τα τελευταία 2.000 χρόνια

Το καλο­καί­ρι του 2023 ήταν το θερ­μό­τε­ρο στο βόρειο ημι­σφαί­ριο τα τελευ­ταία 2.000 χρό­νια. Αυτό δια­πί­στω­σαν ερευ­νη­τές από το Πανε­πι­στή­μιο του Κέμπριτζ και το Πανε­πι­στή­μιο Γιο­χά­νες Γκού­τεν­μπεργκ στο Μάιντς της Γερ­μα­νί­ας, μελε­τώ­ντας δακτύ­λιους δέντρων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.