- Διαφήμιση -

Ιός Δυτικού Νείλου: Οδηγίες προστασίας από τον ΕΟΔΥ

Ο Εθνι­κός Οργα­νι­σμός Δημό­σιας Υγεί­ας (ΕΟΔΥ) συνι­στά μέτρα προ­φύ­λα­ξης από τα κου­νού­πια, ώστε να μειω­θεί ο κίν­δυ­νος λοί­μω­ξης από τον ιό του Δυτι­κού Νεί­λου, ο οποί­ος ανα­μέ­νε­ται να επα­να­κυ­κλο­φο­ρή­σει και τη φετι­νή χρονιά…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.