- Διαφήμιση -

Πρόγραμμα πολιτικής προστασίας ΑΙΓΙΣ: Υπογραφή προμήθειας για 13 Κινητά Κέντρα Επιχειρήσεων

Σύμ­βα­ση ύψους 8,7 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ για την προ­μή­θεια 13 Κινη­τών Κέντρων Επι­χει­ρή­σε­ων για το Πυρο­σβε­στι­κό Σώμα και την Πολι­τι­κή Προ­στα­σία υπε­γρά­φη σήμε­ρα από τον υπουρ­γό Κλι­μα­τι­κής Κρί­σης και Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, Βασί­λη Κικί­λια σε ειδι­κή εκδή­λω­ση που πραγματοποιήθηκε…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.