- Διαφήμιση -

Στην κορυφή της ιατρικής έρευνας διεθνώς 20 καθηγητές της Ιατρικής του ΑΠΘ

Μία ακό­μη σημα­ντι­κή διά­κρι­ση την Ιατρι­κή Σχο­λή του Αρι­στο­τε­λεί­ου Πανε­πι­στη­μί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης καθώς 20 καθη­γη­τές της συγκα­τα­λέ­γο­νται στο υψη­λό­τε­ρο 2% της ιατρι­κής έρευ­νας σε παγκό­σμιο επίπεδο…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.