- Διαφήμιση -

Στήνουν μπλόκα από σήμερα οι αγρότες

Με αίτη­μα της να παρ­θούν άμε­σα ουσια­στι­κά μέτρα στή­ρι­ξης του εισο­δή­μα­τός τους προ­κει­μέ­νου να κατα­φέ­ρουν να παρα­μεί­νουν στην παρα­γω­γή, αγρό­τες και κτη­νο­τρό­φοι από διά­φο­ρα μέρη της χώρας ξεκι­νούν τις κινη­το­ποι­ή­σεις τους…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.