- Διαφήμιση -

Στρατιωτική θητεία: Σχέδιο τριών μεταρρυθμίσεων προανήγγειλε ο Ιω. Κεφαλογιάννης

Ένα πλέγ­μα μεταρ­ρυθ­μί­σε­ων στη στρα­τιω­τι­κή θητεία οι οποί­ες κινού­νται προς τρεις κατευ­θύν­σεις επε­ξερ­γά­ζε­ται το υπουρ­γείο Εθνι­κής Άμυ­νας, όπως προ­α­νήγ­γει­λε σε συνέ­ντευ­ξή του ο υφυ­πουρ­γός Εθνι­κής Άμυ­νας Ιωάν­νης Κεφαλογιάννης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.