- Διαφήμιση -

Τη Δευτέρα 10 Ιουλίου ξεκινούν οι Θερινές Εκπτώσεις

Την επί­ση­μη ανα­κοί­νω­ση για την έναρ­ξη των θερι­νών εκπτώ­σε­ων θα εκδώ­σει ο Εμπο­ρι­κός Σύλ­λο­γος Αθη­νών αλλά και ο Σύν­δε­σμος Επι­χει­ρή­σε­ων Λια­νι­κής Πωλή­σε­ως Ελλά­δος (ΣΕΛΠΕ) όπου θα ανα­λύ­ε­ται και το ωρά­ριο των καταστημάτων.…

 

περισ­σό­τε­ρες  πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.